Η Εταιρία κατέχει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 (Αρ. Πιστ. 1812ISO9020901594) για:
"Εμπορία, Εγκατάσταση, Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης, Πυρόσβεσης και Πυρασφάλειας, Εμπορία Πυροσβεστήρων & Πυροσβεστικών Ειδών"
Προτεινόμενα Προϊόντα