6. ΑΥΤΟΜΑΤΟ – ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ (ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ)

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/88 τοποθετείται από ένα σύστημα στους επικίνδυνους χώρους του υπογείου (βλέπε παρακάτω πίνακα).

Τα συστήματα θα αποτελούνται από :

 1. Πυρανιχνευτές : Σε κάθε ένα επικίνδυνο χώρο θα τοποθετηθούν δύο ανιχνευτές, ένας θερμοδιαφορικού τύπου και ένας ιονισμού καπνού.

 2. Φιάλες πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως : Σε κάθε επικίνδυνο χώρο απαιτείται 1 kg ξηράς κόνεως ανά 3 m3 αέρα και 0,80 kg ξηράς κόνεως ανά 1 m2 ανοίγματος. Οι ποσότητες κατασβεστικού υλικού που απαιτούνται για κάθε χώρο δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Χώρος

Όγκος χώρου

(m3)

Όγκος

αέρα

(m3)

Απαιτούμενη ποσότητα ξηράς σκόνης

(kg)

Ανοίγματα

(m2)

Απαιτούμενη ποσότητα ξηράς σκόνης

(kg)

Συνολική ποσότητα απαιτούμενης ξηράς σκόνης

(kg)

Τοποθετ. φιάλες

(kg)

Λεβητοστάσιο ζεστού νερού

8,06x5,75x3,77 = 174,72

174,72

58,24

1,00x2,20x2 = 4,40

3,52

61,76

1x50

1 x 12

Χώρος επεξεργασίας νερού

5,27x11,75x3,77 = 233,45

233,45

77,81

1,00x2,20 = 2,20

1,76

79,57

2x50

Μηχανοστάσιο ανελκυστήρα – Υ24

3,05x2,00x3,77 = 23,00

23,00

7,67

1,00x2,20 = 2,20

1,76

9,43

1 x 12

Μηχανοστάσιο ανελκυστήρα – Υ36

2,30x1,05x3,77 = 9,10

9,10

3,03

1,00x2,20 = 2,20

1,76

4,80

1 x 6

Μηχανοστάσιο ανελκυστήρα – Υ31

2,02x1,42x3,77 = 10,81

10,81

3,60

1,00x2,20 = 2,20

1,76

5,36

1 x 6

Μηχανοστάσιο ανελκυστήρα – Υ12α

4,88x3,77 = 10,81

18,40

6,14

1,00x2,20 = 2,20

1,76

7,90

1 x 12

Χώρος Μ.Π.Υ.Δ.

19,30x3,77 = 72,76

72,76

24,25

1,60x2,20 = 3,52

2,82

27,07

1x25

1 x 6

 1. Κεφαλές ολικής κατάκλισης (springler) : Στους χώρους ανάλογα με τις διαστάσεις τους θα τοποθετηθούν από δύο έως έξι κεφαλές.

 2. Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ONOFF

 3. Σωληνώσεις ¾ ’’ (για 1 ή 2 κεφαλές) , 1’’ (για 3 ή 4 κεφαλές) 1 ½’’ (για 5 ή 6 κεφαλές).

 4. Πίνακας πυρανίχνευσης: Οι πυρανιχνευτές θα συνδεθούν στον τοπικό πίνακα κατάσβεσης και αυτός με την σειρά του στον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης του κτιρίου (που βρίσκεται στο control room).

 5. Καλωδιώσεις – φαροσειρήνες όπως περιγράφονται στο σύστημα πυρανίχνευσης.

Με την διέγερση του ανιχνευτή ιονισμού - καπνού ο πίνακας θα δώσει σήμα συναγερμού και θα λειτουργήσουν μόνο οι φαροσειρήνες. Με τη διέγερση και του θερμοδιαφορικού ανιχνευτή, ο πίνακας συνεχίζει την αρχική εντολή προς τις φαροσειρήνες και ταυτόχρονα δίνει εντολή στην αντίστοιχη ηλεκτροβαλβίδα να ανοίξει αυτόματα η βαλβίδα της συστοιχίας των φιαλών για την κατάκλιση του χώρου με κατασβεστικό υλικό από τα ελεύθερα ακροφύσια που βρίσκονται στην οροφή του χώρου. Παράλληλα με την αυτόματη λειτουργία του συστήματος θα υπάρχει και χειροκίνητη λειτουργία με βάννα σε κάθε χώρο. Ελάχιστος χρόνος κατάκλισης του χώρο είναι τα 30 λεπτά. Ταυτόχρονα με την εντολή κατάκλισης δίνεται εντολή για την αυτόματη διακοπή παροχής του καυσίμου μέσω ηλεκτροβάννας. Επίσης έξω από κάθε ένα προστατευόμενο χώρο θα τοποθετηθεί, κομβίο για χειροκίνητη ενεργοποίηση κατάσβεσης, κομβίο ακύρωσης κατάσβεσης, φωτιστικό σώμα με ένδειξη STOP ΑΕΡΙΟ και φαροσειρήνα. Εντός του χώρου θα τοποθετηθεί κουδούνι προσυναγερμού.

7. ΑΥΤΟΜΑΤΟ – ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ)

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/88 τοποθετείται από ένα σύστημα στους ηλεκτρολογικούς επικίνδυνους χώρους του υπογείου (βλέπε παρακάτω πίνακα).

Τα συστήματα θα αποτελούνται από :

 1. Πυρανιχνευτές : Σε κάθε ένα επικίνδυνο χώρο θα τοποθετηθούν δύο ανιχνευτές, ένας θερμοδιαφορικού τύπου και ένας ιονισμού καπνού.

 2. Φιάλες πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα: Σε κάθε επικίνδυνο χώρο, μέχρι 55 m3, απαιτείται 1,6 kg διοξειδίου του άνθρακα ανά 1 m3 αέρα και 2,00 kg ανά 1 m2 ανοίγματος, ενώ σε χώρους μεγαλύτερους των 55 m3 η αναλογία ανά m3 αέρα γίνεται 1,33 kg. Οι ποσότητες κατασβεστικού υλικού που απαιτούνται για κάθε χώρο δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

`

Χώρος

Όγκος χώρου

(m3)

Όγκος

αέρα

(m3)

Απαιτούμενη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα

(kg)

Ανοίγματα

(m2)

Απαιτούμενη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα

(kg)

Συνολική απαιτούμενη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα

(kg)

Τοποθετ. φιάλες

(kg)

Χώρος Υποσταθμού

(7,70+5,30)/2 x 9,35x3,77 = 229,12

229,12

305,57

1,60x2,20 = 3,52

7,04

312,61

6x60

Control Room

(4,58+5,30)/2 x 2,90x3,77 = 54,00

54,00

86,40

1,00x2,20 = 2,20

4,40

90,80

2x 50

 1. Κεφαλές ολικής κατάκλισης (springler) : Στους χώρους ανάλογα με τις διαστάσεις τους θα τοποθετηθούν από δύο έως έξι κεφαλές.

 2. Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ONOFF

 3. Σωληνώσεις ¾ ’’ (για 1 ή 2 κεφαλές) , 1’’ (για 3 ή 4 κεφαλές) 1 ½’’ (για 5 ή 6 κεφαλές).

 4. Πίνακας πυρανίχνευσης: Οι πυρανιχνευτές θα συνδεθούν στον τοπικό πίνακα κατάσβεσης και αυτός με την σειρά του στον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης του κτιρίου (που βρίσκεται στο control room).

 5. Καλωδιώσεις – φαροσειρήνες όπως περιγράφονται στο σύστημα πυρανίχνευσης.

Με την διέγερση του ανιχνευτή ιονισμού - καπνού ο πίνακας θα δώσει σήμα συναγερμού και θα λειτουργήσουν μόνο οι φαροσειρήνες. Με τη διέγερση και του θερμοδιαφορικού ανιχνευτή, ο πίνακας συνεχίζει την αρχική εντολή προς τις φαροσειρήνες και ταυτόχρονα δίνει εντολή στην αντίστοιχη ηλεκτροβαλβίδα να ανοίξει αυτόματα η βαλβίδα της συστοιχίας των φιαλών για την κατάκλιση του χώρου με κατασβεστικό υλικό από τα ελεύθερα ακροφύσια που βρίσκονται στην οροφή του χώρου. Παράλληλα με την αυτόματη λειτουργία του συστήματος θα υπάρχει και χειροκίνητη λειτουργία με βάννα σε κάθε χώρο. Ελάχιστος χρόνος κατάκλισης του χώρο είναι τα 30 λεπτά. Ταυτόχρονα με την εντολή κατάκλισης δίνεται εντολή για την αυτόματη διακοπή παροχής του καυσίμου μέσω ηλεκτροβάννας. Επίσης έξω από κάθε ένα προστατευόμενο χώρο θα τοποθετηθεί, κομβίο για χειροκίνητη ενεργοποίηση κατάσβεσης, κομβίο ακύρωσης κατάσβεσης, φωτιστικό σώμα με ένδειξη STOP ΑΕΡΙΟ και φαροσειρήνα. Εντός του χώρου θα τοποθετηθεί κουδούνι προσυναγερμού.